Vår behandling

VAL-BO utgår från de evidensbaserade metoder och beprövad erfarenhet som socialstyrelsen rekommenderar
Gruppterapi behandlingshem

VAL-BO har i sitt behandlingsupplägg utgått från de evidensbaserade metoder och beprövad erfarenhet som socialstyrelsen rekommenderar . Där i ingår 12-stegsprogrammet, självhjälpsgrupper, och Motiverande Samtal. I övrigt utgår allt vårt arbete från beprövad erfarenhet och forskningsresultat med gott underlag och bevisad effekt.

Inom ramen för behandlingen ingår även flera specialprogram för att möta de individuella behov som framkommit under utredning enligt ADDIS/ASI/PIKT. I behandlingen ingår gruppterapi, föreläsningar, eget behandlingsarbete samt enskilda samtal.

Behandlingen tar även utgångspunkt i Glen Walters och Gunnar Bergströms teori om kriminalitet som livsstil. Teorin om kriminalitet som livsstil menar att nästan alla människor begår några brott under sin barndom och ungdomstid. För några blir problemet allvarligare och de kan behöva hjälp för att inte gå ännu längre.

Metoder i behandlingen

Tolvstegsprogrammet

En professionalisering av 12-stegsprogrammet med KBT inriktning utgör grunden i VAL-BO´s behandlingsprogram. Individen får med professionellt stöd arbeta med de 12-stegen, få individuella uppgifter kopplade till programmet, introduceras i gemenskapen med självhjälpsgrupper och sponsorskap.

Motiverande samtal

Motiverande samtal är en strukturerad samtalsmetod och ett sätt att förhålla sig i mötet med klienten. Ingen förändring kommer till stånd utan den enskilda människans egen intention. Samtalsmetoden används för att främja motivation och beteendeförändring.

Kriminalitet Som Livsstil

Ett program som utarbetats av Gunnar Bergström för att utmana och påverka vuxna som fastnat i en kriminell livsstil.
Läs mer >>

Familjevecka

Strukturerade anhörigveckor anordnas regelbundet på Valbo. Familjemedlemmar samt övriga viktiga personer i patientens nätverk bjuds in till dessa veckor för att bli delaktiga i patientens behandling och utveckling.
Läs mer >>

ESL – Ett självständigt liv

Ett program för träning av självständighetsbefrämjande färdigheter i vardagslivet. Programmet är utvecklat för personer med psykossjukdomar och har visat sig verksamt inom flera områden som tex. missbruk. Programmet arbetades fram i USA och har anpassats till svenska förhållanden av psykolog Per Borell.

Våld i nära relation

VAL-BO:s relationsprogram riktar sig till män som blivit drogfria och har en historia av att kränka sin partner. Det dysfunktionella familjesystemet sätts fokus på de bakomliggande orsakerna arv och miljö och hur dessa påverkar klienten.

Offer för Tidiga Sexuella Övergrepp

VAL-BO har specialutbildad personal för klienter med erfarenhet av tidiga sexuella övergrepp som en behandling parallellt med beroendebehandling.

Arbete med anhöriga och närstående

VAL-BO arbetar utifrån att klientens nätverk är en viktig del i klientens tillfrisknande och för ett hållbart behandlings resultat. Därav lägger VAL-BO stor vikt vid att arbeta även med anhöriga och klientens relationer.

Utredning och kartläggning

  • ADDIS

    En av svårigheterna med beroendesjukdomen är att den är svår att diagnostisera. För oss på VAL-BO behandlingshem är det av avgörande betydelse att vi inte utgår från antaganden eller gissningar när det gäller en så livsavgörande diagnos som alkohol- och drogberoende. ADDIS är ett diagnosinstrument för diagnostisering av alkohol- och drogberoende som vi använder för att få klarhet i om klienten har beroendesjukdomen samt för att få en bild av klientens missbrukshistoria.

  • ASI

    Till grund för planering och uppföljning av den enskildes vård använder vi instrumentet ASI. ASI-intervjun är en strukturerad intervju med givna frågor och fasta svarsalternativ. Eftersom intervjun innehåller frågor som täcker flera livsområden som har relevans för missbruksproblem ger den en allsidig kartläggning av klienters sociala situation. På senare år har intervjun börjat användas i den svenska missbrukarvården för att kartlägga och bedöma klienters behov.

  • PIKT

    PIKT (Psykologisk Inventering av Kriminella Tankemönster) är ett test utformat av Glenn D Walters. Testet används för att bedöma en persons eventuella tankemönster. Testet visar även om personen har en proaktiv eller reaktiv kriminell livsstil, vilket i sin tur formar behandlingsupplägget för klienten PIKT finns i en version för vuxna och en för ungdomar.

Blomma Lida Gård

Utredning och kartläggning

Även om vi ser beroendet som ett gemensamt problem hos våra klienter anser vi också att varje människa är unik och har individuella förutsättningar för tillfrisknande. Erfarenheten har visat att om man kan tillmötesgå klientens individuella behov samtidigt som man ger verktyg för tillfrisknande så kan man uppnå ett bättre behandlingsresultat.Alla klienter som kommer till VAL-BO utreds enligt ADDIS, ASI och PIKT.

Denna utredning syftar till att ge en så fullständig bild som möjligt av klientens livssituation och leder fram till en individuell behandlingsplan.