Vår behandling

VAL-BO utgår från de evidensbaserade metoder och beprövad erfarenhet som socialstyrelsen rekommenderar
Gruppterapi behandlingshem

VAL-BO har i sitt behandlingsupplägg utgått från de evidensbaserade metoder och beprövad erfarenhet som socialstyrelsen rekommenderar . Där i ingår 12-stegsprogrammet, självhjälpsgrupper, och Motiverande Samtal. I övrigt utgår allt vårt arbete från beprövad erfarenhet och forskningsresultat med gott underlag och bevisad effekt.

Inom ramen för behandlingen ingår även flera specialprogram för att möta de individuella behov som framkommit under utredning enligt ASI/PIKT. I behandlingen ingår gruppterapi, föreläsningar, eget behandlingsarbete samt enskilda samtal.

Behandlingen tar även utgångspunkt i Glen Walters och Gunnar Bergströms teori om kriminalitet som livsstil. Teorin om kriminalitet som livsstil menar att nästan alla människor begår några brott under sin barndom och ungdomstid. För några blir problemet allvarligare och de kan behöva hjälp för att inte gå ännu längre.

Metoder i behandlingen

Tolvstegsprogrammet

En professionalisering av 12-stegsprogrammet med KBT inriktning utgör grunden i VAL-BO´s behandlingsprogram. Individen får med professionellt stöd arbeta med de 12-stegen, få individuella uppgifter kopplade till programmet, introduceras i gemenskapen med självhjälpsgrupper och sponsorskap.
Läs mer >>

Motiverande samtal

Motiverande samtal är en strukturerad samtalsmetod och ett sätt att förhålla sig i mötet med klienten. Ingen förändring kommer till stånd utan den enskilda människans egen intention. Samtalsmetoden används för att främja motivation och beteendeförändring.
Läs mer >>

Kriminalitet Som Livsstil

Ett program som utarbetats av Gunnar Bergström för att utmana och påverka vuxna som fastnat i en kriminell livsstil.
Läs mer >>

Familjevecka

Strukturerade anhörigveckor anordnas regelbundet på Valbo. Familjemedlemmar samt övriga viktiga personer i patientens nätverk bjuds in till dessa veckor för att bli delaktiga i patientens behandling och utveckling.
Läs mer >>

Childrens program

Childrens Program är ett förebyggande stödprogram som riktar sig till familjer där det finns missbrukande föräldrar som har barn i åldrarna 7-12 år. Som en viktig del av familjen tillfrisknande, erbjuder vi alla våra patienter och deras barn att delta i Childrens Program.
Läs mer >>

ESL – Ett självständigt liv

Ett program för träning av självständighetsbefrämjande färdigheter i vardagslivet. Programmet är utvecklat för personer med psykossjukdomar och har visat sig verksamt inom flera områden som tex. missbruk. Programmet arbetades fram i USA och har anpassats till svenska förhållanden av psykolog Per Borell.

Våld i nära relation

VAL-BO:s relationsprogram riktar sig till män som blivit drogfria och har en historia av att kränka sin partner. Det dysfunktionella familjesystemet sätts fokus på de bakomliggande orsakerna arv och miljö och hur dessa påverkar klienten.
Läs mer  >>

Tidiga Sexuella Övergrepp

VAL-BO har specialutbildad personal för klienter med erfarenhet av tidiga sexuella övergrepp som en behandling parallellt med beroendebehandling.
Läs mer >>

Arbete med anhöriga och närstående

VAL-BO arbetar utifrån att klientens nätverk är en viktig del i klientens tillfrisknande och för ett hållbart behandlings resultat. Därav lägger VAL-BO stor vikt vid att arbeta även med anhöriga och klientens relationer.
Läs mer >>

Vuxna Barn

Att vara ”vuxet barn” innebär att man vuxit upp i en dysfunktionell familj . I en varm och stödjande atmosfär får du en möjlighet att bearbeta och möta ditt ”inre barn” i gestaltterapi, genom delningar och olika typer av guidade meditationer och övningar.
Läs mer >>

Utredning och kartläggning

 • ASI

  Till grund för planering och uppföljning av den enskildes vård använder vi instrumentet ASI. ASI-intervjun är en strukturerad intervju med givna frågor och fasta svarsalternativ. Eftersom intervjun innehåller frågor som täcker flera livsområden som har relevans för missbruksproblem ger den en allsidig kartläggning av klienters sociala situation. På senare år har intervjun börjat användas i den svenska missbrukarvården för att kartlägga och bedöma klienters behov.

 • PIKT

  PIKT (Psykologisk Inventering av Kriminella Tankemönster) är ett test utformat av Glenn D Walters. Testet används för att bedöma en persons eventuella tankemönster. Testet visar även om personen har en proaktiv eller reaktiv kriminell livsstil, vilket i sin tur formar behandlingsupplägget för klienten PIKT finns i en version för vuxna och en för ungdomar.

Blomma Lida Gård

Utredning och kartläggning

Även om vi ser beroendet som ett gemensamt problem hos våra klienter anser vi också att varje människa är unik och har individuella förutsättningar för tillfrisknande. Erfarenheten har visat att om man kan tillmötesgå klientens individuella behov samtidigt som man ger verktyg för tillfrisknande så kan man uppnå ett bättre behandlingsresultat.Alla klienter som kommer till VAL-BO utreds enligt ASI och PIKT.

Denna utredning syftar till att ge en så fullständig bild som möjligt av klientens livssituation och leder fram till en individuell behandlingsplan.

Vår vårdkedja

 • 1. Motivation/Kartläggning

  Vi kartlägger individens behov utifrån utredningssamtal, ASI, PIKT. Underlaget ligger tillsammans vårdplan och uppdraget till grund för upprättandet av genomförandeplanen. Denna fas innefattar även en stor del motivationsarbete och att skapa en trygg relation samt tillvaro för individen.

 • 2. Primärbehandling

  I primärbehandlingen fokuserar vi på beroendeproblematiken och på att ge individen en stabil grund att stå på med verktyg för ett drogfritt liv. Här påbörjas även parallella insatser för sidoproblematik som tex. kriminalitet, relationer och bakomliggande orsaker.

 • 3. Fördjupad behandling.

  Här påbörjas en fördjupad behandling kring beroendeproblematiken, livssituationen och den sidoproblematik som kan finnas. Personen får möjlighet att bearbeta bakomliggande orsaker på djupet och individen har tillgång till samtliga av VAL-BO´s kortveckoprogram som är integrerade i den fördjupade behandlingen.

 • 4. Utslussning

  För individer som har ett behov av utslussning och stöd i att hantera vardagen efter en behandling kan individen erbjudas ett strukturerat utslussboende. Individen bor i en möblerad lägenhet. Har en daglig sysselsättning, eftervård, fördjupad ADL träning och regelbundet stöd av kontaktpersonen.

 • 5. Referensboende

  Efter utsluss erbjuder VAL-BO ett referensboende för dem som behöver stöd första tiden i ett eget boende samt som behöver hjälp att hitta en egen bostad och inkomst för att kunna gå vidare i sitt liv. Individen bor i en egen lägenhet, tillhandahållen av VAL-BO med tillsyn, eftervård, enskilda samtal och stöd i att slussas ut i samhället.

 • 6. Eftervård

  Eftervården sker i form av terapeutledd eftervårdgrupp en gång i veckan i 12 månader. Om man bor långt från VAL-BO kan även ett individuellt upplägg göras med återvändardagar.