Kriminalitet som livsstil

Vår kriminalitetsbehandling

Behandlingen bygger till stor del på den amerikanska fängelsepsykologen och biträdande professorn Glenn D Walters grundtankar om livsstilskriminalitet och dess processer. I patienternas förändringsarbete används även Gunnar Bergströms metodologiska program för behandling av kriminella vars grund vilar på femton års forskning som kontinuerligt uppdateras. De bägge plattformarna bildar ett effektivt och nyansrikt redskap med klar, tillgänglig struktur som metodiskt förstärker kunskapsförmedlandet och även definierar emotionellt drivna processer, nödvändiga för patientens långsiktiga tillfrisknande.

Behandlingshemmet VAL-BO är certifierat för arbete med kriminalitetsprogram enligt kriterier från Stiftelsen för Kriminell livsstil, SKL. Vi ser det som direkt nödvändigt att våra patienter ges möjlighet att processinriktat arbeta med sin kriminalitet. Förutom det naturligt integrerade kriminalitetsprogram som ingår i Val-bos grundbehandling arbetar vi även även med Kriminalitet om livsstils veckor 1 och 2. Kriminalitetsveckorna är strukturerade och manualbaserade.

Våra Kriminalitetsveckor är ett resultatrikt, väl beprövat program för behandling av missbrukare med kriminalitet som livsstil.

Kriminalitet Som Livsstil 1

Den första veckan guidas deltagarna från grunden i beroendesjukdomen genom den dysfunktionella familjens olika roller och spel. Här behandlas även de kompensationer för barndomens undertryckta behov som längre fram i livet ofta blir drivkrafter i den kriminella karriären. Fokus riktas även mot den kriminelles tankemönster, försvaret av sin världsbild och en rad sammanhängande kriminella beteenden. Detta är programmets kärna. Allt arbete sker i grupp genom handledning av professionella behandlare med egen erfarenhet av drogmissbruk och kriminalitet. Programmet är som angetts ovan processinriktat med fast struktur vilket praktiskt innebär gruppsittningar från morgon till kväll. Alla deltagare genomför även en så kallad PIKT, Psykologisk inventering av kriminella tankemönster, där vi grundligt bearbetar resultatet med individuell matchning i grupp.

Kriminalitet Som Livsstil 2

Här repeteras brottsprocessen och drivkrafter och tankemönster utmanas i risksituationer för återfall i brott. Vi arbetar med brottsoffer och kriminalitetens påverkan i familjen och samhället i stort. Denna andra vecka förstärker och fördjupar även den individuella behandlingen. Genom olika värderingsövningar tydliggörs hur den kriminelle i olika situationer använder sina ”tankemönster” för att stärka sin kriminella identitet och rentvå sig från den känsla av skuld som ofta hålls i schack med rättfärdigande och diverse förträngningsmekanismer.

Kostnad inklusive kursmaterial
Kriminalitet som livsstil 1 : 8 250 kr eller enligt avtal.
Kriminalitet som livsstil 2 : 8 250 kr eller enligt avtal.

 

För mer information kontakta
Stefan Johansson beh. chef VAL-BO Behandlingshem
E-post: stefan@valbo.nu
Telefon: 011-664 44