Relationsveckan riktar sig till klienter som blivit drogfria men har en historia av våld i nära relation.
Missbrukande kriminella män har inte sällan en historia av våld i nära relation. Först som barn och offer och senare i livet även som förövare. Oftast drabbas den sammanboende parten. Erfarenhet visar att våldet i destruktiva parrelationer ofta tenderar att fortsätta, även sedan drogerna försvunnit ur bilden och en process av tillfrisknande inletts. På så sätt fortsätter problematiken att leva sitt eget liv. Att erkänna att man misshandlat sin partner är för de flesta män något oerhört skamfyllt. I den kriminella världen betraktas handlingen som ett kraftfullt tabu som ibland därför resulterar i våldsamma repressalier mot förövaren. Valbos relationsvecka riktar sig till män som blivit drogfria och har en historia av att kränka sin partner och nu önskar förändra sitt beteende.

Våra terapeutiska redskap är, liksom i arbetet med kemiskt beroende, lektioner och upplevelsebaserade övningar samt strukturerade samtal i såväl grupp som enskilt. Syftet är att känslomässigt veckla upp de lager av försvar och förnekandemekanismer som möjliggjort den destruktiva livsstilen. Inte sällan har dessa känslomönster präglats tidigt i livet.

I det dysfunktionella familjesystemet sätts fokus på de bakomliggande orsakerna arv och miljö och hur dessa påverkar klienten. Hur olika typer av trauman ofta definierar våldet i relationen. Vi arbetar med tankemönster och drivkrafter som kontroll och svartsjuka och relaterade beteenden.

Vikt läggs även på att praktiskt och känslomässigt avsluta destruktiva förhållanden eftersom dessa annars tenderar att färga av sig på kommande relationer.

Programmet kan med fördel genomföras av klienter som genomgått programmet Kriminalitet som Livsstil 1.

Behandlingen leds av utbildade terapeuter med egen erfarenhet av våld i nära relation och ett långvarigt tillfrisknande från problematiken.