12-stegsprogrammet

12-stegsprogrammet har sin grund i Anonyma Alkoholister, AA, som startade på 1940-talet. AA bildades genom att två män med alkoholproblem märkte att de kunde hålla sig nyktra genom att hjälpa varandra och andra alkoholister. AA utgav Stora Boken, som innehåller berättelser från 100 män och kvinnor som lyckats hålla sig nyktra genom arbete med de tolv stegen. Syftet med boken var att sprida kunskap om AA och att visa att det finns hjälp att få för den som vill. Från AA och Stora Boken har sedan Anonyma Narkomaner (NA) och 12-stegsprogrammet utvecklats.
Programmet beskriver beroendets tre delar; den fysiska allergin; den mentala besattheten samt den själsliga sjukdomen. Utifrån detta har 12-stegsprogrammet en fysisk, en psykisk och en andlig dimension. Sedan starten har också andra program utvecklats, med inspiration från AA och 12-stegsprogrammet, och nu finns program för exempelvis matmissbruk, gängkriminalitet, sexmissbruk, spelmissbruk samt några olika program för anhöriga till missbrukare.

Att arbeta med 12-stegsprogrammet.

Att arbeta med stegen inom 12-stegsprogrammet innebär att ett steg i taget ta lära känna sig själv och sina brister, att se sin situation för vad den är och att utveckla en relation till sin högre makt. Stegen är lite olika formulerade för de olika programmen, men bygger på en gemensam grund. Alla steg innehåller uppgifter och frågor som ska besvaras och arbetet med detta sker i nära kontakt med en sponsor, alltså en person inom samma program som du själv arbetar i, som har arbetat sig igenom stegen och som uppnått ett tillfrisknande som du attraheras av. Att ta det första steget innebär att jag kapitulerar och erkänner mig maktlös inför mitt beroende, inför andra människor eller inför effekterna av att ha vuxit upp i en dysfunktionell familj, allt utifrån vilket program jag arbetar med. Därpå följer elva steg som handlar om att

  • Komma till tro på att den finns en kraft starkare än jag själv, som kan hjälpa mig med mitt problem.
  • Inventera mig själv och arbeta med mina dåliga sidor.
  • Gottgöra dem som vi har skadat eller sårat.
  • Fortlöpande rannsaka sig själv och rätta till misstag.
  • Be och meditera.
  • Hjälpa andra, och därigenom hjälpa sig själv.

12-stegsprogrammet och Gud.

En vanlig missuppfattning är att 12-stegsprogrammet är ett religiöst program med kopplingar till kyrkan eller till någon religion. Ordet ”gud” används flitigt inom tolvstegsrörelsen, men betecknar inte den kristna guden, den muslimska guden eller någon annan religiös gudsbild. Gud inom 12-stegsprogrammet symboliserar en högre makt, en kraft som finns utanför mig själv och som är starkare än min egen inneboende kraft. I tolvstegsprogrammet behöver man inte köpa en färdig bild av gud, det är du själv som definierar vad eller vem gud är! Enda kravet är att det ska vara en kärleksfull kraft som vill mig väl. Många som kommer nya till behandling eller till 12-stegsprogrammet använder sig gruppen eller gemenskapen som sin högre kraft, Gud. Den samlade kraft som finns i gruppen, alla individers kraft tillsammans, är starkare än min egen kraft. Gruppen är kärleksfull och vill mig väl, och därför kan jag vända mig till gruppen, min högre makt, när jag behöver stöd. Andlighet är ett viktigt begrepp inom tolvstegsrörelsen, men inte heller här är kyrkan inblandad. 12-stegsprogrammet är ett andligt program, i den mening att andlig tillväxt och andliga principer eftersträvas. Listan över andliga principer är lång, och bland annat kan nämnas kärlek, ärlighet, mod, tacksamhet, tillit, respekt och disciplin.

Varje program har sin egen litteratur, sina egna texter och sin egen mötesstruktur. Alla möten innehåller dock så kallad delning, där en person i taget ges möjlighet att prata om det som känns aktuellt just för stunden. Det kan vara både gamla erfareneheter, nya sådana, relfektioner över de texter som läses eller annat som väckts under mötets gång. Möten kan också i förväg ha olika teman eller inriktningar, och då kan deltagarna prata om det som rör dagens tema. Ingen får avbryta en delning och ingen får heller berätta för någon annan vad delningarna handlat om. Allt som sägs och ses under mötet, stannar på mötet.

VAL-BO Behandlingshem arbetar utifrån en professionalisering av NA’s 12-stegsprogram, vilket innebär att det finns många likheter mellan behandlingen och frivilliggruppernam, bland annat delningsrundor som frekvent används i behandlingen. Den stora skillnaden är att det på VAL-BO arbetar terapeuter och att det finns ett professionellt förhållningssätt, vilket aldrig ingår i frivilliggrupperna.
Mer information hos Alcoholics Anonymous