Utredning

Även om vi ser beroendet som ett gemensamt problem hos våra klienter anser vi också att varje människa är unik och har individuella förutsättningar för tillfrisknande. Erfarenheten har visat att om man kan tillmötesgå klientens individuella behov samtidigt som man ger verktyg för tillfrisknande så kan man uppnå ett bättre behandlingsresultat.

Alla klienter som kommer till VAL-BO utreds enligt ADDIS, ASI och PIKT.
Denna utredning syftar till att ge en så fullständig bild som möjligt av klientens livssituation och leder fram till en individuell behandlingsplan.

ADDIS
En av svårigheterna med beroendesjukdomen är att den är svår att diagnostisera. För oss på VAL-BO behandlingshem är det av avgörande betydelse att vi inte utgår från antaganden eller gissningar när det gäller en så livsavgörande diagnos som alkohol- och drogberoende. ADDIS är ett diagnosinstrument för diagnostisering av alkohol- och drogberoende som vi använder för att få klarhet i om klienten har beroendesjukdomen samt för att få en bild av
klientens missbrukshistoria.

ASI
Till grund för planering och uppföljning av den enskildes vård använder vi instrumentet ASI. ASI-intervjun är en strukturerad intervju med givna frågor och fasta svarsalternativ. Eftersom intervjun innehåller frågor som täcker flera livsområden som har relevans för missbruksproblem ger den en allsidig kartläggning av klienters sociala situation. På senare år har intervjun börjat användas i den svenska missbrukarvården för att kartlägga och bedöma klienters behov.

PIKT
PIKT (Psykologisk Inventering av Kriminella Tankemönster) är ett test utformat av Glenn D Walters. Testet används för att bedöma en persons eventuella tankemönster. Testet visar även om personen har en proaktiv eller reaktiv kriminell livsstil, vilket i sin tur formar behandlingsupplägget för klienten PIKT finns i en version för vuxna och en för ungdomar.