Metoder

Metoder

VAL-BO har i sitt behandlingsupplägg utgått från de evidensbaserade metoder och beprövad erfarenhet som socialstyrelsen rekommenderar . Där i ingår 12-stegsprogrammet, självhjälpsgrupper, och Motiverande Samtal. I övrigt utgår allt vårt arbete från beprövad erfarenhet och forskningsresultat med gott underlag och bevisad effekt.

Inom ramen för behandlingen ingår även flera specialprogram för att möta de individuella behov som framkommit under utredning enligt ADDIS/ASI/PIKT. I behandlingen ingår gruppterapi, föreläsningar, eget behandlingsarbete samt enskilda samtal.

Behandlingen tar även utgångspunkt i Glen Walters och Gunnar Bergströms teori om kriminalitet som livsstil. Teorin om kriminalitet som livsstil menar att nästan alla människor begår några brott under sin barndom och ungdomstid. För några blir problemet allvarligare och de kan behöva hjälp för att inte gå ännu längre. De som har svårt att sluta, ofta trots svåra konsekvenser, fastnar i en kriminell livsstil. Det kan till slut bli lika svårt att lämna kriminaliteten bakom sig som att bryta med ett drogmissbruk.

Metoder/program

 • 12-Stegsprogrammet

  12-stegsprogrammet har sin grund i AnonymaAlkoholister, AA, som startade på 1940-talet.
  Läs mer

 • Motiverande Samtal

  Motiverande samtal är en strukturerad samtalsmetod. och ett sätt att förhålla sig i mötet med klienten. Ingen förändring kommer till stånd utan den enskilda människans egen intention.

  Läs mer

 • Kriminalitet Som Livsstil

  Ett program som utarbetats av Gunnar Bergström för att utmana och påverka vuxna som fastnat i en kriminell livsstil.
  Läs mer

 • Familjevecka

  Strukturerade anhörigveckor anordnas regelbundet på Valbo. Familjemedlemmar samt övriga viktiga personer i patientens nätverk bjuds in till dessa veckor.
  Läs mer

 • Våld i nära relation

  VAL-BO:s relationsprogram riktar sig till män som blivit drogfria och har en historia av att kränka sin partner. Det dysfunktionella familjesystemet sätts fokus på de bakomliggande orsakerna arv och miljö och hur dessa påverkar klienten.

  Läs mer

 • Tidiga Sexuella Övergrepp

  VAL-BO har specialutbildad personal för klienter med erfarenhet av tidiga sexuella övergrepp som en behandling parallellt med beroendebehandling.

  Läs mer

Fasindelning
Behandlingen är indelad i Fyra faser:

Fas 1: Primär behandling

Utredning: ASI ADDIS ADAD
Upprättande av individuell behandlingsplan
MI-samtal/enskilda samtal
Gruppsamtal i primärgruppen
Föreläsningar
Individuellt arbete med de 12 stegen
Arbete med grundläggande behandlingsuppgifter
Möjlighet till en ledighet

4-12 veckor

Fas 2: Fördjupad behandling

Uppföljning av individuell behandlingsplan
Enskilda samtal
Individuellt arbete med de 12 stegen
Gruppsamtal i förlängningsgruppen
Föreläsningar
Anhörigvecka, relationsvecka, krimvecka
Arbetspraktik
Möjlighet till ledigheter

3-6 månader

Fas 3: Utsluss

Uppföljning av individuell behandlingsplan
Individuellt arbete med de 12 stegen
Arbetsträning/praktikplats/studier
Arbetsträning/praktikplats/studier
Boendeträning
Kortveckor: Anhörigvecka, relationsvecka, krimvecka.
Tillfrisknandeplan

6-12 månader

Terapeutledd eftervårdsgrupp 1 gång/vecka i 1år efter fullgjord behandling.

Fas 4: Referensboende

Ett referensboende innebär att klienten bor i en egen lägenhet med egna möbler.

12 månader

Terapeutledd eftervårdsgrupp 1 gång/vecka i 1år efter fullgjord behandling.